“ควรแล้วไหมที่เราจะพ้นจากวัฏฏะพ้นจากสังสารวัฏพ้นจากการเกิดอีก”

ปรับตัวแปรแก้สมการใน2ประเด็นกรณีที่ป่วยเอง หรือคนที่เรารักป่วยด้วยโรคร้ายแรงใกล้จะตาย(Terminal Illness)และกรณีที่คนที่รักตายแบบกะทันหันโดยที่ไม่ได้เตรียมใจอุบายอะไรที่จะไม่ให้ทุกขเวทนาครอบงำจิตใจ‘ความตาย’เราไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกัน สิ่งที่ต้องทำ คือ ทำความเข้าใจ ยอมรับมัน อยู่กับความโศกอยู่กับการสูญเสียอยู่กับความไม่เที่ยงอยู่กับความเป็นอนัตตาอยู่กับความทุกข์ให้มันได้

Time Index

[02:57] เห็นทางธรรม | เมื่อคนขี้บ่นปฏิบัติธรรม

[15:23] ปรับฯ แก้สมการ | ป่วยเป็นโรคร้ายแรง

[18:04] ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ 4 ประการ

[21:22] อุบายเครื่องนำออกจากเวทนา

[32:34] 5 ฐานะที่ใคร ๆ ในโลกไม่พึงได้

[34:30] พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฎฏะ ด้วยวิหารธรรม

[35:26] ปรับฯ แก้สมการ | ทุกข์จากการพลัดพรากคนที่รัก

[49:29] อะนะมะตะคะปริยาย | ยอมรับได้ อยู่ให้เป็น เห็นด้วยปัญญา


ฟัง “ทุกข์นำธรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564