ปลาตัวนึงว่ายวนเวียนอยู่ในน้ำ อยู่ ๆ ก็มีถุงร่วงหล่นลงมา เห็นดังนั้น มันก็ว่ายตรงเข้าไปที่ถุงใบนั้น แล้วก็อ้าปากกว้าง ๆ ของมัน กินถุงทั้งใบ ถุงใบนั้นเข้าไปอยู่ในท้องของเจ้าปลา โดยหารู้ไม่ว่า ในถุงนั้นมีเงินอยู่เป็นแสนเลย

ในบางครั้งที่เราต้องติดต่อกับผู้คนซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยเงินทอง และการค้าขาย เราอาจเจอกับคนที่มีจิตใจเป็นอกุศล มีบาป เจอกับการเอารัดเอาเปรียบ หรือการโกง เราสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาแก้สถานการณ์นั้นด้วยปัญญาได้ในหลายรูปแบบ เช่นเดียวกับพ่อค้าในนิทานชาดกทั้ง 3 เรื่องในวันนี้ และในช่วงท้ายยังมีเรื่องที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญญาในการช่วยปลาให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้

Time index

[09:02] กูฏวาณิชชาดก ว่าด้วยหนามยอกเอาหนามบ่ง

[30:05] กูฏวาณิชชาดก ว่าด้วยคนผู้เป็นบัณฑิต

[40:11] มัจฉทานชาดก ว่าด้วยบุญที่ให้ทานแก่ปลา

[59:02] มิตจินติชาดก ว่าด้วยปลาช่วยปลาให้พ้นข่าย


อ่าน "อรรถกถา กูฏวาณิชชาดก ว่าด้วย หนามยอกเอาหนามบ่ง"

อ่าน "อรรถกถา กูฏวาณิชชาดก ว่าด้วยคนผู้เป็นบัณฑิต"

อ่าน "อรรถกถา มัจฉทานชาดก ว่าด้วยบุญที่ให้ทานแก่ปลา"

อ่าน "อรรถกถา มิตจินติชาดก ว่าด้วยปลาช่วยปลาให้พ้นข่าย"