พระสูตรว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก ทรงแสดงแก่สามเณรชื่อ วาเสฏฐะ และภารทวาชะ เป็นตอนที่ทรงชี้แจงให้เข้าใจถึงความเป็นมาของวรรณะ 4 ที่พวกพราหมณ์เข้าใจเรื่องระบบวรรณะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป ไม่รู้เรื่องความเป็นมาของวรรณะตามความเป็นจริง และทรงแสดงการกำเนิด หรือวิวัฒนาการของโลก ตั้งแต่ตอนต้นแห่งวิวัฏฏกัปที่โลกก่อตัวขึ้นใหม่ จนมีมนุษย์เกิดขึ้น และวิวัฒนาการของระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไว้อย่างน่าสนใจ และทรงสรุปเน้นย้ำในเรื่อง การประพฤติสุจริต ตรัสสอนให้เจริญโพธิปักขิยธรรม เป็นธรรมที่จะให้เกิดการบรรลุธรรม และหลุดพ้นได้

Time index

[02:58] อัคคัญญสูตร ว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก / เรื่อง สามเณรชื่อวาเสฏฐะ และสามเณรชื่อภารทวาชะ

[08:57] ความบริสุทธิ์แห่งวรรณะ 4

[18:56] ความปรากฏแห่ง ง้วนดิน, ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์, สะเก็ดดิน, เครือดิน, ข้าวสาลีในที่ที่ไม่ต้องไถ

[28:59] ความปรากฏแห่งเพศหญิง และเพศชาย / การประพฤติเมถุนธรรม

[41:37] มหาสมมตราช / แวดวงพราหมณ์ / แวดวงแพศย์ / แวดวงศูทร

[52:32] การประพฤติทุจริต / การเจริญโพธิปักขิยธรรม


อ่าน "อัคคัญญสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค