ธรรมะบทแรก ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นปฐมเทศนากับภิกษุปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันท่านทรงสอนไว้อย่างไร

ใคร่ครวญธรรมในธรรมในคำสอนของ‘พุทธะ’ว่าอะไรคือหลักคำสอนที่มีความสำคัญสูงสุด เป็นความจริงอันประเสริฐ อะไรคือสิ่งที่แล่นไปดิ่งไปสุดโต่ง2อย่างที่ไม่ควรข้องแวะอะไรคือขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง ที่เมื่อทำกิจแต่ละข้อ ๆ ใน ‘อริยสัจ’ ได้แล้ว จะมีความรู้ยิ่ง อยู่เหนือจากความทุกข์ทั้งมวลได้

Time index

[01:04]ธรรมนุปัสสนาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

[05:40]พิจารณาเห็นธรรมในธรรม

[18:54]มัชฌิมาปฏิปทา

[24:52]อริยสัจสี่

[29:32]รอบ3อาการ12


อ่าน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ฟัง “ทุกขอริยสัจ ที่ต้องกำหนดรู้” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564

ฟัง “ทุกขสมุทัยอริยสัจ ที่ต้องละ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564

ฟัง “ทุกขนิโรธอริยสัจ ที่ต้องทำให้แจ้ง” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564

ฟัง “ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ที่ต้องทำให้เจริญ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564