‘Indexที่อยู่เป็นสุข’มีธรรมะมากขึ้นมีความทุกข์ลดลงไม่ใช่ดูเฉพาะเศรษฐกิจGDPรายได้หรือหนี้สินแต่จิตใจของเรามีความสุขความสงบไหมดัชนี้เหล่านี้ต้องพัฒนาต่อไป

ฟังเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ใหม่ๆ‘Clubhouse’การใช้เทคโนโลยีในโลกเสมือนให้เป็นประโยชน์ที่สำคัญคือจิตใจของเราตั้งไว้อย่างไรเมื่อมีสิ่งกระทบต่างๆมียา คือ มรรคแปดที่จะมากำจัดหรือป้องกันตัณหาอวิชชาที่เปรียบเหมือนเชื้อไวรัส ที่อยู่ในร่างกาย คือ ขันธ์ห้า

ทุกวัน365วันไม่ใช่แค่วันพระที่ถ้าระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทำความดีตลอดคิดดีพูดดีทำดีรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์กตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่แผ่เมตตาให้คนอื่นทุกวันๆให้จิตใจสูงมีคุณธรรมอันนี้ดีมากถือว่าศาสนาอยู่ในใจอยู่ทุกที่อยู่ทุกวัน

Time Index

[02:40] วัคซีนใจ

[09:41] นิด้าโพลล์ | การรับรู้ข้อมูลมาฆบูชา

[18:05] อานิสงส์การเวียนเทียนออนไลน์

[26:19] ปฏิบัติธรรมแต่เพ่งเล็งผู้อื่น

[39:51] รายการพิเศษทาง Clubhouse

[42:47] อันตรายที่มากับเทคโนโลยี

[47:37] ตัณฑุลนาฬิชาดก ว่าด้วยราคาข้าวสาร


อ่าน "ตัณฑุลนาฬิชาดก ว่าด้วยราคาข้าวสาร" อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก อปัณณกวรรค