“พราหมณ์คนนึง นำใบไม้ ผลไม้ หลากหลายชนิดมาโขลกผสมรวมกันใส่ลงไปในหม้อ แล้วใส่ปัสสาวะ และอุจจาระของโค ลงไปผสมในหม้อนั้นด้วย จากนั้นก็ต้มเคี่ยวให้เหนียวข้นจนเป็นยาขึ้นมา”

ศรัทธาต้องเป็นไปเพื่อปัญญา ศรัทธา และปัญญาเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อกัน เหตุเพราะ 'ศรัทธา' จะมั่นคงแน่นแฟ้นได้ ก็เพราะการคิดพิจารณาแยกแยะอย่างรอบครอบ ด้วยเห็นเหตุและผลจนมั่นใจ หมดความเคลือบแคลงสงสัยใด ๆ

โดยนัยนี้ ศรัทธาและปัญญา อันประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติตามหลักอริยมรรค

Time index

[04:39] อุททาลกชาดก ว่าด้วยจรณธรรม

[30:31] กุหกชาดก ว่าด้วยพูดดีได้เงินได้ทอง

[39:44] โกสิยชาดก ว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน

[50:34] สิคาลชาดก ว่าด้วยพราหมณ์เชื่อสุนัข


อ่าน "อรรถกถา อุททาลกชาดก ว่าด้วยจรณธรรม"

อ่าน "อรรถกถา กุหกชาดก ว่าด้วยพูดดีได้เงินได้ทอง"

อ่าน "อรรถกถา โกสิยชาดก ว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน"

อ่าน "อรรถกถา สิคาลชาดก ว่าด้วยพราหมณ์เชื่อสุนัข"