พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิกษุ ตรัสสอนให้ พึ่งตนพึ่งธรรม ไม่พึ่งสิ่งอื่น ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน 4 เพราะการพึ่งตนพึ่งธรรม ทำให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ และให้ประพฤติธรรมอันเป็นโคจรที่สืบเนื่องมาจากบิดา (พระองค์เอง) บุญกุศลจะเจริญยิ่งขึ้น มารจะขัดขวางไม่ได้ และได้ตรัสอธิบายถึง การที่จะมาเป็น และความเสื่อมไปของพระเจ้าจักรพรรดิ เหตุความเสื่อมไปของอายุขัยของมนุษย์ถึงสมัยหนึ่งที่มนุษย์มีอายุขัยแค่ 10 ปี จนกระทั่งถึงคราวที่มนุษย์กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง มีอายุมากขึ้นอีก มีพระพุทธเจ้า นามว่า เมตไตรย เสด็จอุบัติขึ้นในโลก จะทรงสั่งสอนธรรมอย่างเดียวกับพระองค์ในบัดนี้

Time index

[02:33] ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ / การมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง

[05:05] เรื่อง พระเจ้าจักรพรรดิทัฬหเนมิ / จักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ / การปรากฏของจักรแก้ว

[18:53] เรื่อง พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ 2 เป็นต้นไป / เรื่อง ความเสื่อมแห่งอายุ และวรรณะ

[44:40] สมัยที่คนมีอายุขัย 10 ปี / เรื่อง ความเจริญด้วยอายุ และวรรณะ

[55:44] ความอุบัติของพระราชาพระนามว่าสังขะ

[58:27] การเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่า เมตไตรย / เรื่อง ความเจริญด้วยอายุ และวรรณะ เป็นต้น ของภิกษุ


อ่าน "จักกวัตติสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค