คนกล้าย่อมชนะได้ ครั้นชนะแล้วย่อมได้ความสุข ดังนี้""

Time Index

[00:35] ปฏิบัติภาวนา : เจริญเมตตา

[07:34] ปฏิจจสมุปบาทสายเกิด (อุปปัชชติ)

[13:20] ความหมายของปฏิจจสมุปบาท

[17:19] ทำความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทแต่ละคู่

[49:28] ตัวการที่เชื่อมการเกิด คือ ตัณหา และอวิชชา