สัตว์ป่าจำนวนหนึ่งขาดแคลนน้ำ เพราะเหตุว่าปีนั้นเป็นปีที่แล้งมาก หมู่สัตว์ทั้งหลายต้องการน้ำดื่มเพื่อประทังชีวิต จึงพากันนำผลไม้อาทิ มะม่วง ชมพู่ ผลไม้ที่พอจะหาได้ในป่ามาแลกน้ำดื่มกับดาบสรูปหนึ่ง

หนทางแห่งการรอดพ้นจากภัย ก็ด้วยความเพียร องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ดังนี้ 

“บัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไป ไม่ควรท้อถอยเสีย ในการงานมีการบำเพ็ญวัตรเป็นต้นของตน เพราะเหตุไร เพราะความพยายามที่ไร้ผล ไม่มีเลย”

Time index

[05:56] โลมหังสชาดก ว่าด้วยการแสวงหาอย่างประเสริฐ 

[16:42] กฏาหกชาดก ว่าด้วยคนขี้โอ่

[37:43] อัมพชาดก ว่าด้วยบัณฑิตควรพยายามร่ำไป 

[45:55] วัฏฏกชาดก ว่าด้วยการใช้ความคิด


อ่าน "โลมหังสชาดก" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

อ่าน "อรรถกถา โลมหังสชาดก ว่าด้วย การแสวงหาอย่างประเสริฐ"

อ่าน "กฏาหกชาดก" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

อ่าน "อรรถกถา กฏาหกชาดก ว่าด้วย คนขี้โอ่"

อ่าน "อัมพชาดก" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

อ่าน "อัมพชาดก ว่าด้วยบัณฑิตควรพยายามร่ำไป" อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก กุสนาฬิวรรค

อ่าน "วัฏฏกชาดก" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

อ่าน "อรรถกถา วัฏฏกชาดก ว่าด้วย การใช้ความคิด"

ฟัง "ปาฏิกสูตร ตอนที่ 1" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฟัง "ปาฏิกสูตร ตอนที่ 2" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564