คนไม่กล้า ย่อมไม่ชนะเสนานั้นได้

Time Index

[09:00]พละ หลักธรรมปรับสมดุลจิต

[10:58] พละ 7

[19:59] โทษของความเลื่อมใสศรัทธา

[49:26] พละ 4

[52:33] พละ 5 (ของพระราชา)

[55:13] อริยทรัพย์ 7