เกิดเป็นมนุษย์มันดีอยู่แล้วมีกุศลมากกว่าอกุศลอยู่แล้วไม่อย่างนั้นเราคงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายกุศลหรืออกุศลมันก็อยู่ในกายในใจของเรานี้แต่ถ้าไม่รู้จักแยกแยะจะเห็นว่าบางทีก็ร้ายบางทีก็ดีขึ้นอยู่กับกำลังขับดันของแต่ละฝ่ายๆจะดึงไปทางไหน

คนฝึกได้เปลี่ยนได้ จากชั่วเป็นดี จากขี้เกียจเป็นขยัน จากโง่เป็นมีปัญญา มีกัลยาณมิตรไปตามทางสายกลางไม่ชิดซ้ายไม่ติดขวา เริ่มด้วยการทำจิตให้มีความสงบนึกถึง “พุทโธ” ไม่เผลอไม่เพลิน แยกแยะด้วยสติ ตริตรึกให้การกระทำในทางกายวาจาใจไปในทางที่เป็นกุศลได้

Time index

[02:16]ระลึกถึงคุณของพุทโธธัมโมสังโฆมารดาบิดาครูบาอาจารย์

[07:08]ภาวนาพุทโธ

[16:56]จิตตริตรึกในเรื่องใดจิตใจจะน้อมไปในอารมณ์นั้น

[25:25] แยกแยะกุศลกับอกุศล