Q: เกิดมาแล้วต้องตาย แล้วจะเกิดมาทำไม

A: เป็นคำถามที่พระโพธิสัตว์แสวงหาคำตอบ เห็นว่าความตายเป็นทุกข์ จะยุติการเกิดได้ด้วยความไม่ตาย แต่เมื่อเกิดมาแล้ว การเกิดนั้นก็เพื่อแสวงหาความเป็นอมตะ ด้วยการปฏิบัติมาตามมรรค 8 จึงจะตัดวงจรนี้ได้ จะถึงความไม่ตายได้

Q: ไสยศาสตร์คืออะไร

A: ไสยศาสตร์ คือ พวกมนต์ดำ ความเชื่อ เปรียบเทียบกับพุทธศาสตร์โดยดูจากกุศลหรืออกุศล ถ้าไม่รู้ให้ถามผู้รู้ คือ พุทธะ ในชีวิตจะเห็นมาคู่กันให้ฝึกสังเกต ก็จะเป็นการฝึกสติไปในตัว แล้วเลือกให้ดีจะมาตามมรรคได้

Q: เมื่อคุณพ่อดื่มเหล้าสูบบุหรี่ ลูกควรจะทำอย่างไร

A: คนจะละสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เขาจะต้องเห็นโทษด้วยใจ การมีกัลยาณมิตรจะช่วยได้ และการมีศรัทธาจะก่อให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริง ละได้

Q: เป็นหอบหืดควรทำอย่างไร

A: ในคำสอนนี้ทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัย ก็แก้ไปตามเหตุทางกาย หรือถ้าทางกรรมเก่า ก็แก้ด้วยการทำให้สิ้นกรรมปฏิบัติไปตามมรรค 8 

Q: ปริวัฏฏ์ 3 อาการ 12 เป็นอย่างไร

A: ปริวัฏฏ์ 3 ก็คือ ญาณ 3 ในอริยสัจ 4 ได้ผลออกมาเป็นอาการ 12 ญาณ 3 คือ สัจจญาณ:ญาณในการรู้เห็นความจริง  กิจญาณ:ญาณในการทำกิจที่ควรทำในแต่ละข้อให้ถูกต้อง และกตญาณ:ญาณที่รู้ว่าได้กระทำแล้ว ทำข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แล้วข้อที่เหลือจะตามมา 

Q: เมื่อไม่ชอบหน้า แต่ต้องแผ่เมตตาจะทำได้

A: ทำได้ ฝึกอยู่เรื่อย ๆ เหมือนที่เราเคยฝึกความโกรธมานั่นเอง พัฒนาได้ ให้มั่นใจ

Time index

[03:11] ถ้าเกิดมาแล้วต้องตาย แล้วจะเกิดมาทำไม

[15:12] ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์

[22:51] เมื่อพ่อดื่มเหล้า ลูกจะแก้อย่างไร

[32:20] หอบหืด แก้โรคแก้กรรม

[37:43] ปริวัฏฏ์ 3 อาการ 12

[48:06] เมื่อไม่ชอบ แต่ต้องเมตตา