เป็นผู้ประหาร ท่านผู้มีธรรมดัม (มืด)

Time Index

[00:40] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[07:18] ปลูกศรัทธา ถอนวิจิกิจฉา ด้วยปัญญา

[08:35] ศรัทธา 4

[38:36] วิจิกิจฉา 8

[52:56] ธรรมสำหรับละวิจิกิจฉา 6