สมาธิภาวนา4อย่างที่ไล่จากเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อความสุขในภายในที่นี่เดี๋ยวนี้เพื่อสมาธิที่สามารถปรับใช้แก้ปัญหาได้ด้วยไอเดียใหม่ ๆ หรือเพ่งไปเพื่ออิทธิวิธีไปจนถึงเพื่อคลายความยึดถือให้สิ้นไปเพราะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่าง ๆโดยมีรูปแบบการปฏิบัติ 4อย่างที่ไม่ว่าจะปฏิบัติแบบใดก็ตามสมถะกับวิปัสสนาที่ไปด้วยกัน จึงจะทำให้ถึงความที่อาสวะเกิดขึ้นอีกไม่ได้

จะเข้าใจได้“จิตเราสามารถฝึกได้” เริ่มจากการตั้งสติในที่นี้ด้วยการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

Time index

[00:50]ปฏิบัติภาวนา|จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[08:06]เข้าใจทำ |สมาธิภาวนาสี่อย่าง

[08:16]เพื่อสติสัมปชัญญะ

[14:54]เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม

[22:08]เพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะ

[26:54]เพื่อความสิ้นแห่งอาสวะ

[46:27]รูปแบบการปฏิบัติ4อย่างเพื่อการบรรลุธรรม


ฟัง “นิโรธสัญญา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฟัง “การฝึกสมาธิภาวนา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561