หนูตัวหนึ่งแอบปีนป่ายลอดเข้าไปในหีบของพราหมณ์ หีบใบนั้นบรรจุผ้าสาฎกเนื้อดีราคาแพง เจ้าหนูตัวน้อยกัดกินผ้าผืนนั้นอย่างเพลิดเพลิน จุดนั้นบ้าง จุดนี้บ้าง จนผืนผ้าเต็มไปด้วยรอยแหว่งรอยโหว่ พราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของผ้านั้น ถือเหตุที่เกิดขึ้นนี้เป็นอวมงคลแก่ครอบครัว

ผู้ใดไม่ถือมงคลตื่นข่าว ไม่ถืออุกกาบาต ไม่ถือความฝัน ไม่ถือลักษณะดีหรือชั่ว ผู้นั้นชื่อว่า ล่วงพ้นโทษแห่งการถือมงคลตื่นข่าว ครอบงำกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพที่เป็นคูกั้น ย่อมไม่กลับมาเกิดอีก ดังนี้

- อรรถกถา มังคลชาดก ว่าด้วยถือมงคลตื่นข่าว

 

Time index

[00:08] มังคลชาดก ว่าด้วยถือมงคลตื่นข่าว

[32:43] ทุมเมธชาดก ว่าด้วยคนโง่ถูกบูชายัญ เพราะคนอธรรม

[45:32] นามสิทธิชาดก ว่าด้วย ชื่อไม่เป็นของสำคัญ


อ่าน "มหามังคลชาดก" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

อ่าน "อรรถกถา มหามังคลชาดก"

อ่าน "ทุมเมธชาดก" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

อ่าน "อรรถกถา ทุมเมธชาดก"

อ่าน "นามสิทธิชาดก" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

อ่าน "อรรถกถา นามสิทธิชาดก"