บุคคลจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏ เพราะความอยากนั้นเป็นไปไม่ได้เลย แต่ในทางตรงกันข้าม เหตุที่ต้องเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏมาแสนนานก็เพราะความอยาก

ยุทธวิธีชนะเสนามารทั้ง 10 ประการ จึงต้องอาศัยความกล้าหาญ ความเพียร ถึงจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏ และพบความสุขอันเกษม นั้นคือ “นิพพาน”

"นี้เสนามารของท่าน (เป็นมารไม่ปล่อยท่านให้พ้นอำนาจไป)

Time Index

[00:27] ปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

[05:41] เสนามาร 10 ประการ

[11:06] ผู้มุ่งสู่นิพพาน ย่อมพบกับมารเต็มรูปแบบ

[12:17] หน้าตาของมาร โดยลำดับ

[46:04] ยุทธวิธีชนะมาร