“หากสิ่งที่มิได้เกิดมิได้เป็นมิได้ถูกอะไรทำมิได้ถูกอะไรปรุงจะไม่ได้มีอยู่แล้วไซร้ความรอดออกไปได้ของสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงจะไม่มีเลย

เพราะเหตุที่มีสิ่งซึ่งมิได้เกิดมิได้เป็นมิได้ถูกอะไรทำมิได้ถูกอะไรปรุงนั่นเองจึงได้มีความรอดออกไปได้ของสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงนั้นจึงปรากฎอยู่”

เข้าใจธรรมชาติของความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่าง ๆด้วยเงื่อนไขปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เพราะลูกศรมันยังมีอยู่ตลอดดับไปแล้วเชื้อมันยังมี ก็เกิดขึ้นได้อีกทันทีลูกศรคือสังขารการปรุงแต่งเชื่อมกันเพราะมีตัณหาต่อไปแล้วก็ต่อไปทำอย่างไรที่จะจบทางรอดมีอยู่…จะเข้าใจได้จิตต้องสงบเป็นสมาธิ ในที่นี้เริ่มด้วยการเจริญอานาปานสติ

Time index

[03:04]เข้าใจทำ|นิโรธสัญญา

[06:40]เจริญสมาธิด้วยอานาปานสติ

[20:45]เจริญวิปัสสนาด้วยนิโรธสัญญา

[23:49]เกิดขึ้น ดำรงอยู่ ดับไปล้วนมีเหตุปัจจัย และเงื่อนไข

[39:41]การปรุงแต่งยังมีอยู่ตลอด

[44:44]ตัดวงจรกำจัดอุปธิ

[50:42]ทางรอด


ฟัง “วิธีดับอวิชชา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฟัง “ดับอนุสัย” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564