Q: การแก้ไขคนตระหนี่ควรทำอย่างไร

A: เริ่มจากตัวเราไม่ควรมีความตระหนี่ หรือความหวงกั้น เริ่มให้จากตัวเราก่อน แล้วการให้ของเราจะสามารถช่วยลดความตระหนี่ของคนอื่นได้ อย่าใช้อกุศลธรรมไปบังคับมันจะไม่ยั่งยืน ความตระหนี่เอาชนะได้ด้วยการให้ได้แน่นอน ถ้าไม่มีสินทรัพย์จะให้ สามารถให้ด้วยโภคะที่มี คือ เมตตา

Q: คุณธรรมใดจะแก้ปัญหาความสัมพันธ์พ่อเลี้ยงลูกเลี้ยง

A: ปัญหานี้มีได้หมดในทุกความสัมพันธ์ ต้องดูที่เหตุว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้น ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี เพราะมีกามพยาบาท และเบียดเบียน ถ้าละได้ความสัมพันธ์นั้นจะเป็นดุจนมผสมกับน้ำ หาเหตุที่มันจะดี ปรับทัศนคติ เมตตาอ่อนน้อม เอากุศลธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต

Q: ลูกไม่ดูแลพ่อแม่เพราะอะไร

A: ลูกที่มีความสามารถแล้วไม่ดูแลพ่อแม่ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคนถ่อย เปรียบไม้เท้ายังใช้ค้ำยันป้องกันตัวมีประโยชน์มากกว่าลูกที่ไม่ดูแล การดูแลพ่อแม่เป็นมงคลอย่างยิ่ง ถ้ามีการแตกแยกให้กลับไปดูว่ามีกามพยาบาทเบียดเบียนหรือไม่ แล้วตั้งจิตให้มีความรักใคร่ปราถนาดีต่อกัน

Q: บุญเก่าช่วยชีวิต หรือกรรมเก่ายิ่งซ้ำเติม

A: เป็นเรื่องของกรรมอุปถัมถ์ หรือกรรมตัดรอน การให้ผลของกรรมเป็นแบบนี้ เป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้ มองให้เห็นความเป็นธรรมดา คือ 1. เกิดได้ดับได้ตามโลกธรรมแปด / 2. ภพมนุษย์มีสุขทุกข์พอ ๆ กัน ไม่ควรดูตรงสุข หรือทุกข์ และ 3. สามารถทำกรรมทั้งบุญบาปสิ้นไปได้ด้วยอริยมรรค

Q: เริ่มสวดมนต์บทไหนดี

A: ถ้าสวดแล้วไม่กังวลควรทำ บทไหนก็ได้ที่มี

Q: จะปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างไรเมื่อไกลกัน

A: สามารถปฏิบัติอยู่ที่บ้านได้แล้ว ฟังในวันอังคารที่เน้นการปฏิบัติแล้วทำจิตตามไป ที่สำคัญ คือ ทำในจุดที่เราทำได้ อย่าไปให้ความสำคัญในจุดที่ยังทำไม่ได้ เพราะจิตถ้าเพ่งไปตรงไหนตรงนั้นจะมีพลัง แล้วจะพัฒนาได้ 

Q: ทำไมคนจึงเห็นผิดเป็นชอบ

A: อาจจะมีหลายสาเหตุ แต่ประเด็น คือ อย่าอนุญาตให้ความไม่ดีของเขามาทำร้ายเรา เพราะนั่นเท่ากับเราอนุญาตให้ความดีของเราสิ้นสุดลง อย่าไปยึดติด ให้มีเมตตากรุณา และอุเบกขา 

Time index

[04:10] ยิ่งให้ ยิ่งได้

[18:31] สายใยพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยง

[30:36] คนถ่อยย่อมไม่ดูแลมารดาบิดา

[38:34] บุญตัดรอน หรืออุดหนุน

[46:38] สวดมนต์ไม่กังวล

[49:23] ทำจุดที่ทำได้

[53:28] ไม่ร้อนใจแม้เจอเนรคุณ