จิตไม่ได้จะแยกแยะได้ว่าชั่วหรือว่าดีมันแค่ยึดหรือไม่ยึดความไม่รู้ของมัน คือ อวิชชาจะให้มันมีความรู้รักษาให้ดี ๆด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียรถามจิตดูทำไมเป็นแบบนี้ชีวิตเราคุยกับจิตคุยกับตัวเองมาตลอดผ่านการปรุงแต่งของจิตเป็นความคิดนึกปรุงแต่งสั่งสมเข้าไปในจิตเป็นความยึดถือเป็นอาสวะสั่งสมเข้าไปจึงเป็นอุปนิสัยแบบนี้ลักษณะความคิดแบบนี้มีการตอบสนองแบบนี้ ๆ

จิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่ดี มันเป็นโทษนี่คือ ปัญญาขั้นสูงเห็นความไม่เที่ยงโดยความเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งอะไรที่มีโทษเราจะเอาไว้หรือทิ้งมันเลยจิตไม่ใช่ของเราละทิ้งความยึดถือในจิตอย่าคิดว่ามันเป็นของเราทิ้งแล้วอยู่กับอะไรอยู่กับสติเอาสติตั้งไว้

จิตไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้“สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าควรหรือที่เราจะเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา”เออควร!ควรแล้วทำยังไงตั้งสติเอาไว้ด้วยปัญญาขั้นสูงเห็นตามความเป็นจริงแล้วละความยึดถือในจิตของเราเสียวางมันซะ!

Time index

[01:47]ปฏิบัติภาวนา|อานาปานสติ

[11:33]เข้าใจทำ|สติแยกแยะความคิดระลึกรู้อยู่กับลมไม่ตามลม

[17:49]สังเกตอยู่กับลมไม่ตามความคิด

[23:00]สติแยกแยะการปรุงแต่งของจิตระงับลงจนเห็นจิต

[33:56]ธรรมชาติของจิตคือประภัสสร

[38:25]จิตประภัสสรกลับเศร้าหมองเห็นความเป็นของไม่เที่ยงในจิต

[41:48]แค่ยึดหรือไม่ยึดไม่รู้ดีรู้ชัวจิตถูกหลอกเพราะมีอวิชชา

[51:58]จิตเป็นอนัตตา


ฟัง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ที่ต้องทำให้เจริญ ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564