ทำงานอย่าหวังเอาเงินหมายถึงให้หวังเอางานทำงานถ้าเราหวังเงินเงินจะใช้เราทันทีทั้ง ๆที่ตัวเองไม่มีเราจะตกเป็นทาสของเงินทันทีแต่วิธีที่ถูกต้องจะให้เราเก่งเรื่องการเงินขึ้นมาได้ทำงานอย่าหวังเอามันแต่ทำงานต้องหวังเอางานทำงานอย่าหวังเอาเงิน

งาน คือ ความสุขเงินทองชื่อเสียงไม่ได้จะเป็นตัววัดความสำเร็จเพราะความสำเร็จมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของเรา เป็นเรื่องของความรู้สึกล้วน ๆ การงานเราต้องทำให้ดีที่สุดอย่าสับสนความเพียรกับความอยากเพราะความอยากก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ถ้าเราฉลาดในเรื่องความรู้สึกของตัวเราเองจะทำให้เราปรับเรื่องความอยากและความเครียดไปได้ทันที

เปลี่ยนจากความโกรธความเกลียดความกลัวความเสียใจเป็นเมตตาเป็นอุเบกขา มันต้องเป็นอย่างนั้น สุดท้ายเอาสูงสุดที่ว่าปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนขยะที่ผ่านกระบวนการแล้วไปสุดท้ายที่ฝังบ้างเผาบ้าง ไม่ได้มากองอยู่ที่หน้าบ้านของเรา

Time Index

[04:46] เห็นทางธรรม | พ่อลูกปรับหากันด้วยความรักความเข้าใจ

[16:12] ปรับตัวแปรแก้สมการ | พัฒนา 3 ตัวแปร

[20:36] mastering | อารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง

[29:49] mastering | การเงินการงาน

[33:58] การจ่ายทรัพย์ 4 หน้าที่

[39:36] การใช้ของหรู ๆ

[40:48] ระวังอบายมุข

[41:57] ขยันในหน้าที่การงาน

[44:30] อย่าสับสนสิ่งเหล่านี้

[50:49] mastering | คนรอบข้าง

อ่าน “สิงคาลกสูตร ว่าด้วยสิงคาลกมาณพ” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

ฟัง “มุมมองในงานที่ให้สุขโดยธรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564