“จระเข้ตัวหนึ่ง นอนเอาศรีษะพักพาดไว้ที่หินดาดก้อนใหญ่ซึ่งอยู่กลางลำน้ำ พาดศรีษะไว้แล้วก็ทำทีนิ่งสนิทเหมือนก้อนหิน รอลิงโพธิสัตว์ตัวนั้น”

ปัญญาเป็นดังเครื่องวินิจฉัย พิจารณา เรื่องราวตลอดสายให้ถึงเหตุถึงต้นตอได้ ผู้มีปัญญาย่อมสามารถคุ้มครองคุ้มภัยตนให้รอดพ้นจากศัตรูผู้ปองร้าย

Time index

[03:24] วานรินทชาดก ว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู

[16:16] คุณธรรม 4 ประการ ที่ทำให้รอดพ้นจากศัตรู

[21:41] ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู

[32:26] คุณธรรม 3 ประการ ที่ทำให้รอดพ้นจากศัตรู

[37:09] อุจฉังคชาดก ว่าด้วยหญิงหาลูกหาผัวได้ง่าย

[49:27] วิสวันตชาดก ว่าด้วยตายเสียดีกว่าดูดพิษที่คายออกแล้ว


อ่าน "อรรถกถา วานรินทชาดก ว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู"

อ่าน "อรรถกถา ตโยธรรมชาดก ว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู"

อ่าน "อรรถกถา อุจฉังคชาดก ว่าด้วย หญิงหาลูกหาผัวได้ง่าย"

อ่าน "อรรถกถา วิสวันตชาดก ว่าด้วย ตายเสียดีกว่าดูดพิษที่คายออกแล้ว"