ตอนที่ 3 พระสูตรนี้นอกจากชื่อ พรหมชาลสูตร (ข่ายแห่งพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ) ยังมีชื่ออื่นอีก 4 ชื่อ คือ อัตถชาลสูตร (ข่ายแห่งประโยชน์) ธัมมชาลสูตร (ข่ายแห่งธรรม) ทิฏฐิชาลสูตร (ข่ายแห่งทิฏฐิ) และสังคามวิชยสูตร (ตำราพิชัยสงคราม) ที่ผู้ฟังสูตรนี้จบแล้ว จะสามารถพิชิต เทวปุตตมาร ขันธมาร มัจจุมาร หรือกิเลสมารได้

พระผู้มีพระภาคทรงสรุปไว้ว่า ทิฏฐิเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ใช่ทางให้พ้นทุกข์ได้เลย แต่กลับทำให้ผู้ที่เชื่อถือ เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงถูกลัทธิเหล่านี้ ซึ่งเป็นดุจตาข่ายครอบคลุมเอาไว้ต้องประสบทุกข์ เปรียบเหมือนปลาที่ถูกแหครอบคลุมไว้ติดอยู่ในแหนี้ เมื่อผุดขึ้นก็ผุดอยู่ในแหนี้ มิอาจหลุดพ้นไปได้

Time index

[00:00] พรมชาลสูตรตอนที่ 3

[02:03] อสัญญีวาทะ/ เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ 8

[11:04] อุจเฉทวาทะ 1 - 7

[21:55] ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ 1 - 5 /  สรุปทิฏฐธัมมนิพพานวาท

[35:24] ว่าด้วยการบัญญัติอัตตา และโลก เพราะความแส่หา ความดิ้นรนของคนมีตัณหา 

[42:41] ว่าด้วยการบัญญัติอัตตา และโลก เพราะผัสสะเป็นเหตุ / ว่าด้วยวัฏฏะที่เจ้าลัทธิตั้งไว้

[50:57] อุปมาเหมือนชาวประมงทอดแห   

[53:13] อุปมาร่างกายเหมือนผลมะม่วง 


ฟัง "พรหมชาลสูตร ตอนที่ 1"

ฟัง "พรหมชาลสูตร ตอนที่ 2"

อ่าน "พรหมชาลสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค