พรหมชาลสูตร หรือ ตำราพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยม ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแจกแจงทิฏฐิทั้ง 62 ไว้ดังนี้ว่า มีสมณพราหมณ์บางพวกประกาศวาทะแสดงลัทธิโดยปรารภขันธ์ส่วนอดีตซึ่งเรียกว่าปุพพันตกัปปิกวาทะ มี 18 ลัทธิ และปรารภขันธ์ส่วนอนาคตและปัจจุบันซึ่งเรียกว่า อปรันตกัปปิกวาทะ อีก 44 ลัทธิ

ซึ่งในตอนที่ 2 นี้เป็นความเห็นที่กำหนดขันธ์ส่วนอนาคต และได้ทรงตรัสสรุปท้ายพระสูตรว่า พระองค์ทรงรู้แจ้งมูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ และทรงรู้ด้วยว่าผู้ที่ยึดถือทิฏฐิเหล่านี้มีคติและภพเบื้องหน้าเป็นอย่างไร พระองค์จึงไม่ทรงยึดมั่นถือมั่น เมื่อไม่ทรงยึดมั่นถือมั่นจึงทรงรู้แจ้งความเกิด ความดับ คุณ โทษแห่งเวทนา และอุบายวิธีที่ทำให้สลัดเวทนาออกไปได้ พระองค์จึงทรงหลุดพ้น

Time index

[00:00] พรหมชาลสูตรตอนที่ 2

[02:22] เห็นว่าอัตตา และโลกเที่ยงเป็นบางอย่าง

[20:26] อันตานันติกวาทะ 4 เห็นว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด | สรุปอันตานันติกวาทะ

[30:46] อมราวิกเขปวาทะ ความเห็นหลบเลี่ยง ไม่แน่นอน | สรุปอมราวิกเขปวาทะ

[43:09] อธิจจสมุปปันนวาทะ เห็นว่าอัตตา และโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย | สรุปอธิจจสมุปปันนวาทะ

[47:38] สรุปปุพพันตกัปปิกวาทะ 18 

[49:44] อปรันตกัปปิกวาทะ ความเห็นกำหนดขันธ์ส่วนอนาคต

[50:46] สัญญีวาทะ 16 เห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญา | สรุปสัญญีวาทะ 16


ฟัง "พรหมชาลสูตร ตอนที่ 1"

อ่าน "พรหมชาลสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค