สิ่งใดมีเงื่อนไขปัจจัย เกิดขึ้น มีอยู่ ดำรงอยู่ ความดับของเงื่อนไขปัจจัยนั้น ย่อมต้องมีทุกข์จะดับได้เพราะเหตุแห่งทุกข์นั้นดับลง

ความจางคลาย ความหลุดออกไปแห่งตัณหา คือ ความดับไม่เหลือแห่งกองทุกข์ นั้นคือ ทุกขนิโรธอริยสัจ

เข้าใจความดับไม่เหลือของทุกข์อย่างแจ่มแจ้งได้ในใต้ร่มโพธิบทตอนนี้ ซึ่งเป็นตอนที่ 3/4 ของเรื่อง “อริยสัจ”

Time Index

[00:24] ปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยการเจริญอานาปานสติ

[07:11] ทุกขนิโรธอริยสัจ

[17:06] สังขตธรรม ที่เข้าไปสู่อสังขตธรรม

[23:34] นิโรธ กับ นิพพาน

[32:51] นิโรธ ไม่ใช่ความตาย ไม่ใช่สวรรค์

[41:31] นิโรธ ต้องทำให้แจ้ง

[48:05] อริยบุคคล


ฟัง "ทุกขอริยสัจ ที่ต้องกำหนดรู้"

ฟัง "ทุกขสมุทัยอริยสัจ ที่ต้องละ"