ในช่วงของต้นปีใหม่อยากให้ทบทวนตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ดีด้วยระบบที่ถูกต้องตามกระบวนการอริยสัจสี่ตามกระบวนการของมรรคแปดการทำการปฏิบัติที่สอดแทรกมรรคแปดเข้าไปด้วยกำลังของพระเสขะไม่ว่าเป้าหมายอะไรที่ตั้งไว้ในชีวิตประจำวันสามารถที่จะให้เราเดินตามทางมรรคแปดการงานนั้นก็ทำให้เข้าสู่นิพพานตามทางนี้มรรคแปดด้วยไปตามทางการงานด้วยเราจะมีความสบายใจมากๆ

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องให้ครบถ้วนทุก ๆด้านของชีวิตกระบวนการจะเป็นอย่างไรระบบหรือปฏิปทาจะปรับเปลี่ยนอย่างไรทุกสัปดาห์ทุกวันๆใคร่ครวญพิจารณาจะทำให้ปีนี้จะเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของเราได้จะเป็นปีที่ไปตามทางไปสู่เป้าหมายได้

Time Index

[04:28] เห็นทางธรรม | ครอบครัวดีเพราะมีธรรมะ

[13:46] ปรับตัวแปรแก้สมการ | การตั้งเป้าหมายในชีวิต และระบบ/วิธีการ

[17:50] ถ้ามีแต่ความอยากในเป้าหมาย เราจะติดกับดักได้

[21:54] ระบบคือปฏิปทา คืออริยสัจสี่

[24:16] วิธีสร้างระบบของตนเอง

[26:32] ปรับระบบ/เส้นทางให้ตรงกับจุดหมายเสมอ (Course Correction)

[37:28] ความอยากไม่ใช่ความเพียร ความเพียรไม่เหมือนความอยาก

[39:56] กำลังตัวเร่งที่ทำให้ถึงจุดหมายเร็วขึ้น | กำลังของพระเสขะ (ศรัทธา หิริ โอตัปปะ วิริยะ ปัญญา)

[49:45] แก้ความเบื่อ/ฟุ้งซ่าน | ด้วยการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

[52:44] สร้างสมดุลให้ชีวิต | ตั้งเป้าหมายให้ครบถ้วน ทำตามระบบให้ถูกต้อง

ฟัง “โดพามีน ฮอร์โมนความสุข” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563