“ปูตัวหนึ่งเอาก้ามอันแข็งแรงทั้งสองของมัน คีบหนีบคอนกกระยางไว้ จนนกกระยางนั้นปากอ้า น้ำตาไหล และไม่อาจทำอันตรายใด ๆ แก่ปูเจ้าปัญญาได้อีกต่อไป”

บุคคลผู้ใช้ปัญญาลวงหลอกมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น ในท้ายที่สุดย่อมประสพมหัตภัยจากการกระทำของตน เหมือนดั่งนกกระยางต้องจบชีวิตด้วยการถูกปูหนีบคอ เหตุเพราะความเจ้าเล่ห์หลอกลวง

Time index

[04:30] พกชาดก ว่าด้วยผู้ฉลาดแกมโกง

[42:28] เวฬุกชาดก ว่าด้วยคนที่นอนตาย (งูพิษเวฬุกะ)

[52:08] เภริวาทชาดก / สังขธมนชาดก ว่าด้วยการทำเกินประมาณ


อ่าน "พกชาดก ว่าด้วยผู้ฉลาดแกมโกง" อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก กุลาวกวรรค

อ่าน "เวฬุกชาดก ว่าด้วยคนที่นอนตาย" อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก อัตถกามวรรค

อ่าน "เภริวาทชาดก ว่าด้วยการทำเกินประมาณ"

อ่าน "สังขธมนชาดก ว่าด้วยการทำเกินประมาณ"