เหตุเกิดทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นบันดาล แต่เป็นตัณหาที่อยู่ในใจเรา ค้นพบประเด็นความเชื่อมโยง รายละเอียดของตัณหา 3 อย่าง และวิธีการละ ได้ในใต้ร่มโพธิ์บทตอนนี้ ซึ่งเป็นตอนที่ 2/4 ของเรื่อง อริยสัจ

Time Index

[00:28] ปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยการเจริญอานาปานสติ และปหานสัญญา

[05:54] ทุกขสมุทัยอริยสัจ

[24:00] ความหมาย และลักษณะของตัณหา

[26:00] ตัณหา 3 จำพวก