ห้ามความชั่วด้วยความดี ค่อย ๆ บอกค่อย ๆ สอน พูดดี ๆ เป็นคำฟูใจเป็นคำที่ชาวเมืองเขาพูดกัน คำพูดที่ดี ๆจึงจะเป็นสิ่งที่จะดี จะให้ลูกตั้งอยู่ในความดี ห้ามเขาเสียจากบาป ไม่ใช่ไปทำบาปให้เขาเห็น ต้องทำความดีขึ้นมาพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นในการทำความดี ตรงนี้เป็นคีย์ที่สำคัญ

ห้ามเขาจากความไม่ดีคุณเลยด่าลูก!คำด่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาป เราด่าเราพูดสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นบาป จะห้ามบาปด้วยความบาป มันจึงย้อนแย้งโดยสิ้นเชิง ยิ่งเป็นการตราบาปกลับทำความบาปให้เขาเห็น วิธีนี้ไม่เวิร์ค! พ่อแม่จึงมีความสำคัญมากที่จะต้องคอยเอาใจใส่ มีจิตเมตตามีการดูแลให้เวลามาก ๆ มันถึงจะดีไปได้ ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป สิ่งยั่วยวนเปลี่ยนแปลงตาม เราต้องรู้จักป้องกันให้รัดกุมมากขึ้น องค์ความรู้ไม่เปลี่ยน เป็นอกุศลธรรมเดิม องค์ความรู้เดิมที่ดีอยู่แล้ว รักษาตรงนั้นให้ดี จุดไหนที่ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน จุดไหนที่ต้องรักษาก็ต้องรักษาเอาไว้ ต้องยืดหยุ่นทุกแง่มุมทุกอย่าง

Time Index

[01:54] ลดดื่มเหล้า

[02:51] ศีล 7 และมงคลสูตร

[08:45] โทษของสุรา | เห็นแล้วจึงเกิดปัญญา

[22:26] อยู่กับโควิดอย่างผาสุก

[33:02] พระหยุดในวันพระ

[34:22] พระฉันกี่มื้อ

[38:51] เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล

อ่าน สิงคาลสูตร ว่าด้วยสิงคาลกมาณพพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

ฟัง รื่นเริงทางโลก เบิกบานทางธรรม ด้วยศีล 7 บริษัท 3ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฟัง ทุกขอริยสัจ ที่ต้องกำหนดรู้ ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564