"ความรักทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้อง. ทุกข์นี้เป็นไปตามความรัก ย่อมปรากฏ…" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๐  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๒ ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส

Q: เสียงนุ่มนวลแต่ทำไมฟังไม่เข้าใจ

A: การจะฟังธรรมให้รู้เรื่อง ควรฟังแยกเป็นสองส่วน คือ เหตุและผล การฟังแบบนี้เป็นการเพิ่มบุญวาสนาในส่วนของปัญญา และจิตอย่าไปอยู่ที่ผู้พูด ให้อยู่กับการรับรู้ทางเสียง ฟังแล้วต้องปฏิบัติสมาธิด้วย 

Q: มนาโป โหติ ขันติโก แปลว่าอะไร

A: แปลว่า"ผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจ (ของคนอื่น)" ไม่ใช่พุทธพจน์ เป็นภาษาบาลีที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนิพนธ์ไว้ โดยอ้างอิงมาจากพุทธสุภาษิต ความอดทนนั้นอยู่ที่ใจ เมื่อมีแล้วจะทำให้เข้าสมาธิได้ง่าย ขันติโสรัจจะเป็นความงดงามในธรรมวินัยนี้ และความเป็นที่ชอบใจของคนอื่นควรมีคุณสมบัติ 5 ประการ ผู้ที่น่ารักควรมีคุณธรม 8 อย่าง การมีขันติตลอดเวลาจะเป็นมงคลต่อตัวเรา ดั่งเช่นที่ท้าวสักกะอดทน อดทนเพราะมีปัญญา

Q: 15 ค่ำ เดือน 6 มีอยู่ในพุทธพจน์หรือไม่

A: ในพุทธพจน์ไม่มี มีแต่ในคัมภีร์พุทธวงศ์

Q: เมื่อคนรักมุ่งมั่นปฏิบัติธรรม เราควรทำอย่างไร เลิกหรือไปต่อ

A: เมื่อคนปฏิบัติธรรมกิเลสจะลดลงเครื่องเศร้าหมองลดลง ความต้องการให้ตอบแทนแบบหนุ่มสาวจะลดลง ความรักไม่ได้ลดลง แต่ความเศร้าหมองของความรักมันลดลงไป เหลือแต่ความรักที่บริสุทธิ์ จึงทำให้มีความไม่ตรงกันไม่พอดีกัน ถ้ากิเลสเราลดลงเราจะเข้าใจได้ ที่ยังไม่เห็น เพราะยังไม่เห็นโทษของกาม อานิสงส์ของการหลีกออกจากกาม และความสุขที่เกิดจากฌานสมาธิ ใคร่ครวญให้มาก อย่าเห็นแก่ความหวือหวาแต่ให้พิจารณาจากอันตรายและความคุ้มค่า ผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจ

การปฏิบัติเพื่อไปนิพพานนั้นดี เมื่อคบคนดีแล้วไม่ควรเลิก ให้รักษาไว้แล้วพัฒนาตัวเองตามให้ทัน อย่าไปตามกิเลส ให้รักษากันดูแลกันไปตามศีลตามมรรคจะมีความก้าวหน้าละเอียดยิ่งขึ้นได้ เราเปลี่ยนตัวเราเองให้ดีขึ้นเป็นสิ่งดี

 

 

Time index

[03:25] ฟังพระไตรปิฏกให้เข้าใจ

[14:04] ผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจ

[35:27] 15 ค่ำ เดือน 6

[37:06] รักเพื่อพัฒนา