ใต้ร่มโพธิบทในวันนี้เป็นตอนแรกของ "อริยสัจ องค์ความรู้แห่งปัญญา"

เริ่มด้วย ทุกข์ ต้องกำหนดรู้ ทุกข์ ต้องรอบรู้ และทุกข์ ต้องเข้าใจ นั้นคือ "ทุกขอริยสัจ ที่ต้องปริญญายะ"

Time Index

[00:29] ปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยการเจริญทุกขสัญญา

[09:21] ใต้ร่มโพธิบทว่าด้วย ทุกขอริยสัจ

[09:52] เริ่มที่การกำหนดรู้ รอบรู้ และทำความเข้าใจ (ปริญญายะ)

[16:52] ปริญญายะขันธ์ห้า "ตัวทุกข์"

[23:14] ระบบแห่งการปฏิบัติตามปฏิปทา ไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้อง

[31:48] ลักษณะขันธ์ห้า - ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา

[45:32] ปริญญายะขันธ์ห้า (โดยลำดับ)