นกกระไนตัวหนึ่ง ส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้ว ฟังแล้วช่างไพเราะ แต่เสียงที่แสนไพเราะนี้กลับกลายเป็นเสียงแห่งมหันตภัย ที่นำอันตรายมาสู่ชีวิต เพียงเพราะความสำคัญผิด

"ปัญญา" ทำให้เข้าใจอะไรได้ถูกต้อง ความสำคัญที่ถูกต้องนำพาความสุข ความเกษมและความดีงามมาสู่ชีวิต

“เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการนำธรรมะเข้าสู่จิตใจ ให้มีปัญญาเกิดขึ้น”

ติดตามรับฟังได้ในนิทานพรรณนา ตอน ความสำคัญผิด

Time index

[04:05] สตปัตตชาดก ว่าด้วยความสำคัญผิด

[16:37] กฎุมพีผู้สำคัญผิด

[46:15] กาฬกัณณิชาดก ว่าด้วยมิตร

[52:17] ทบทวน | ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงให้เกิดความชัดเจนได้


อ่าน "อรรถกถา สตปัตตชาดก ว่าด้วย ความสำคัญผิด"

อ่าน "อรรถกถา กาฬกัณณิชาดก ว่าด้วย มิตร"