“บันทึกแห่งชีวิต”

ทบทวนชีวิตตลอดปีเก่าที่ผ่านไป เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการพัฒนา บนรากฐานแห่งธรรม “สัมมัปปธาน 4"

พิจารณา ทบทวน และพัฒนาชีวิตบนรากฐานแห่งธรรมเป็นอย่างไร ติดตามฟังได้จากใต้ร่มโพธิบท ตอน เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการพัฒนา

Time Index

[00:32] สมาธิภาวนาในการเจริญพรหมวิหาร 4

[10:47] ใต้ร่มโพธิบทว่าด้วย ทบทวนชีวิตด้วยสัมมัปปธาน 4 ใน 4 แง่มุม

[14:59] สัมมัปปธาน 4 ในด้านการเงิน การงาน

[23:02] สัมมัปปธาน 4 ในด้านความสัมพันธ์

[30:50] สัมมัปปธาน 4 ในด้านสุขภาพกาย

[39:34] สัมมัปปธาน 4 ในด้านจิตใจ และการภาวนา

[46:02] ทุกคนปรับแต่งการพิจารณาในแบบของตนได้

[48:32] ลงมือปฏิบัติด้วยกำลังใจสูง จากพละ 5