ผู้ที่พ้นจากความทุกข์สามารถทำให้ถึงนิพพานอันเป็นบรมสุขได้ต้องฉลาดในขันธ์ทั้งห้าในฐานะทั้งเจ็ดโดยวิธีทั้งสามจากปัญญา3ระดับที่เมื่อใคร่ครวญให้เกิดปัญญาจากการภาวนาแล้วปฏิบัติจนเกิดความคลายกำหนัดในขันธ์ทั้งห้าแล้วจะให้ถึงความรู้ยิ่งรู้พร้อมคือความพ้นวิเศษได้ต้องอาศัยการทำบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆจึงจะเกิดความพ้นได้ด้วยการพิจารณาขันธ์ทั้ง5ในฐานะทั้ง7โดยวิธีทั้ง3

พิจารณาใคร่ครวญจุดนั้นจุดนี้สับให้ละเอียดสับให้นัวจะสามารถทำปัญญาความรู้แจ้งความรู้ซึ้ง ปัญญาความฉลาดหลักแหลมแจกแจงไปกระจายไปจะสามารถรู้ถึงโดยความเป็นธาตุรู้ถึงโดยความเป็นอายตนะรู้ถึงโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทได้

Time index

[01:15]พิจารณา“ขันธ์5” |ในฐานะ7โดยวิธี3

[03:12]เริ่มด้วยการเจริญอานาปานสติ

[12:17]แยกแยะขันธ์5 |ในฐานะ7ประการ

[19:09]ฉลาดใน ‘รูป’

[34:34]ฉลาดใน ‘เวทนา’

[42:21]ฉลาดใน ‘สัญญาสังขาร’

[50:36]ฉลาดใน ‘วิญญาณ’

[52:30]พิจารณาใคร่ครวญโดยวิธี3จากปัญญา3ระดับ


อ่าน “สัตตัฏฐานสูตร ว่าด้วยฐานะ ๗ ประการ” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

อ่าน “สัตตัฏฐานสูตร ว่าด้วยการรู้ขันธ์ ๕ โดยฐานะ” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค