เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับปริพาชก ชื่อ วัจฉโคตร ทั้งสูตรเล็กและสูตรใหญ่ ที่ได้สอบถามเรื่องคำสอน เรื่องการปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเอง น้อมนำธรรมมาปฏิบัติ จนสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้

เนื้อหาพระสูตร ในจูฬวัจฉโคตตสูตร พระผู้มีพระภาคทรงแสดงวิชชา 3 เพื่อให้วัจฉโคตรปริพาชกรู้ว่า ลัทธิอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาไม่มีใครเป็นสัพพัญญู ส่วนในมหาวัจฉโคตตสูตร ทรงแสดงจุดหมายของพระพุทธศาสนา หรือผลที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะได้รับ จนวัจฉโคตรปริพาชกตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง

Time index

[03:22] จูฬวัจฉโคตตสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อ วัจฉโคตร สูตรเล็ก

[07:38] วิชชา 3 | ลัทธิเดียรถีย์ว่างจากคุณความดี ไปสวรรค์ไม่ได้

[15:04] มหาวัจฉโคตต สูตรใหญ่ เรื่อง กุศลธรรม และอกุศลธรรม

[20:55] พุทธบริษัทผู้ทำให้แจ้งวิมุตติ  

[28:48] การบำเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์

[35:25] วัจฉโคตรปริพาชกขอบรรพชา | สมถวิปัสสนา | อภิญญา 6   

[50:06] ปฏิจจ คือ อริยสัจ 4


อ่าน "จูฬวัจฉโคตตสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕  [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน "มหาวัจฉโคตตสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์