…เมื่อไม่ชอบสิ่งใด อย่าทำสิ่งนั้นกับผู้อื่น…

ความเป็นปกติ 7 อย่าง คืออะไร ?

วาจาสำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน ?

อะไรคือเหตุแห่งความสามัคคีหรือแตกแยก ?

หาคำตอบได้ที่ใต้ร่มโพธิบท ตอน รื่นเริงทางโลก เบิกบานทางธรรม ด้วยศีล 7 บริษัท 3

Time Index

[00:24]ปฏิบัติภาวนาด้วยการเจริญพรหมวิหารสี่

[11:40] ใต้ร่มโพธิบท ว่าด้วย "ศีล 7 บริษัท 3"

[14:31] การพิจารณาใคร่ครวญต้อง "เอาใจเขามาใส่ใจเรา"

[16:05] ศีลข้อ 1 - 4 ละเอียดขึ้นด้วยการลงมือทำ

[28:46] ศีลข้อ 5 - 7 เกี่ยวข้องกับสัมมาวาจา

[48:15] บริษัท 3

[49:47] คนทุกคนสามารถเป็นหัวหน้าอันประเสริฐได้