ปรารภเรื่องการเลี้ยงดูบิดามารดา ซึ่งเป็นคุณธรรมอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง เป็นความดีความงามที่เกิดขึ้น แล้วเราระลึกนึกถึงได้ จะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เราดำเนินไปตามธรรมะที่ไม่ตาย เป็นความดีที่ไม่สูญหาย ไม่ว่าในกาลไหน ๆ ก็ตาม จึงได้ยก "กัจจานิชาดก" ขึ้นมาประกอบ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าแก่ครอบครัว ๆ หนึ่งในเมืองสาวัตถี

Time index

[03:12] ปรารภเรื่องการเลี้ยงดูบิดามารดา     

[08:06] มาตาปิตุอุปัฏฐานัง กิจอันเป็นมงคล    

[12:48] หญิงภรรยาวางแผนขับไล่แม่ผัว    

[19:55] สามีเป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรม ส่วนภรรยานั้นได้กลับตนกลับใจ    

[24:12] จะชำระอกุศลธรรมได้ก็ด้วยกุศลธรรม | พระพุทธเจ้าตรัสเล่า "กัจจานิชาดก"    

[32:00] ท้าวสักกะ (พระโพธิสัตว์) ปรับทิฎฐินางกัจจานี     

[49:57] สรุป | ธรรมะย่อมไม่ตาย ความดีไม่สูญหายไปไหน    

[54:32] นิทานชาดกเรื่อง พญาช้างผู้เลี้ยงมารดา