“เวลาที่เรามีผัสสะอันไม่น่าพอใจมากระทบแล้ว เราจะทำความสงบเสงี่ยม อ่อนน้อม เยือกเย็น อยู่ได้ไหม?”

ในเวลาที่ชีวิตต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่พอใจจากปัจจัยภายนอก จากบุคคลอื่น ทั้งถูกนินทา ด่าทอ ว่าร้าย จนเกิดความทุกข์ในใจ เราจะทำอย่างไร?

หัวข้อในวันนี้จึงเป็นเรื่องของวาจา 5 อย่าง และอุปมาอีก 6 อย่าง ที่เมื่อเราทำความเข้าใจแล้ว เราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ คือ เมื่อเจออุปสรรคที่ไม่น่าพอใจแล้ว เรายังสามารถที่จะทำจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็งและสบายใจอยู่ได้

Time Index

[00:52] เริ่มทำสมาธิ เจริญกายคตาสติ

[11:37] จิตไม่แปรปรวน แม้นมีผัสสะกระทบ

[23:51] วาจา 5

[37:00] อุปมา 6

[42:07] อุปมาด้วยเลื่อย

[49:16] ใช้จิตให้ถูกที่ถูกทาง คู่ควรกับการเกิดเป็นมนุษย์

[56:11] กลิ่นศีลทวนลม