ลฑุกิโกปมสูตร พระสูตรว่าด้วยนางนกมูลไถ เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้อบรมพระอุทายี โดยพระอุทายีนั้นได้ระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้า ในการที่ให้พ้นจากภัย พ้นจากความเดือดร้อนหลายอย่าง ซึ่งท่านได้ยกอุปมาเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่าง ระหว่างนางนกมูลไถกับช้างที่เจนสงคราม มีกำลังแตกต่างกัน หรือคหบดีที่ร่ำรวยกับยาจกเข็ญใจ เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า กำลังจิตของคนนั้น เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งถ้าอาศัยกำลังของบุคคล และ ความเพียรแล้วก็จะฝึกทำให้สำเร็จได้

จาตุมสูตร เป็นพระสูตร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจาตุม ที่พระพุทธเจ้าอบรมตักเตือนกลุ่มภิกษุกลุ่มหนึ่ง ให้ข้อมูลไว้เปรียบเทียบกัน

Time index

[02:37] ลฑุกิโกปมสูตร / มูลเหตูที่ทรงห้ามฉันในเวลาวิกาล

[10:55] อุปมาว่าด้วยนางนกมูลไถ / อุปมาว่าด้วยช้างต้น 

[17:32] อุปมาว่าด้วยคนจน / อุปมาว่าด้วยคนมั่งมี

[25:41] บุคคล 4 จำพวก / กามคุณ 5 ประการ

[31:09]] ว่าด้วยการละรูปฌานและอรูปฌาน

[40:01] จาตุมสูตร