เริ่มโลณผลสูตร หมวดว่าด้วยก้อนเกลือ ข้อที่ 93 - 99 อัจจายิกสูตรเป็นเรื่องของการรอเวลาที่เหมาะสมแม้จะสร้างเหตุมาดีแล้วก็ตาม ปวิเวกสูตรจะทราบถึงความสงัดจากกิเลสที่ไม่ต้องอิงวัตถุ สรทสูตรธรรมจักษุของโสดาบัน และอนาคามีที่ละสังโยชน์ได้ เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วดั่งท้องฟ้าในสารทกาล ปริสาสูตร บริษัทที่มีหัวหน้า คือ พระเถระเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม ทำให้พากันปฏิบัติตาม บริษัทที่แตกแยก และบริษัทที่สามัคคีโดยการเจริญมุทิตา ปฐมอาชานียสูตร / ทุติยอาชานียสูตร / ตติยอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย จะมีความต่างในแต่ละข้อตรงปัญญาในอริยสัจ 4 ความเร็ว คือ ปัญญาที่เร็วขึ้นเพราะชำนาญ ข้อที่ 97 ปัญญาระดับโสดาบัน ข้อที่ 98 ปัญญาระดับอนาคามี และข้อที่ 99 ปัญญาระดับอรหันต์ 

Time index

[07:50] โลณผลวรรค หมวดว่าด้วยก้อนเกลือ

[08:29] อัจจายิกสูตร ว่าด้วยกิจรีบด่วนของชาวนาและของภิกษุ

[13:19] ปวิเวกสูตร ว่าด้วยความสงัดจากกิเลส

[25:35] สรทสูตร ว่าด้วยธรรมจักษุกับท้องฟ้าในสารทกาล

[32:15] ปริสาสูตร ว่าด้วยบริษัท 3 จำพวก

[42:42] ปฐมอาชานียสูตร / ทุติยอาชานียสูตร / ตติยอาชานียสูตร