".. ปัญหาอะไรเล่าที่เราตอบ คือ ปัญหาที่ว่า ‘นี้คือทุกข์ นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์ และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์’ นี้เป็นปัญหาที่เราตอบ เพราะเหตุว่า..ปัญหาเหล่านั้น มีประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ ความคลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อมและนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงตอบปัญหาเหล่านั้น..”

สองพระสูตรที่เกี่ยวกับท่านพระมาลุงกยบุตร ที่พระพุทธเจ้าเทศน์โปรดไว้ โดยจูฬมาลุงกยสูตร เป็นเรื่องที่ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับปัญหา 10 ประการ ซึ่งเป็นทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบไม่พยากรณ์ เพราะไม่ได้จะทำให้พ้นจากความทุกข์ได้ ส่วนในมหามาลุงกยสูตร เกี่ยวกับเครื่องร้อยรัดหรือสังโยชน์เบื้องต่ำ 5 อย่างที่เป็นเครื่องยึดจิตของเราให้ติดอยู่ในภพ ฟังแล้วจะพอเข้าใจได้ถึงสังโยชน์ เหตุเกิดให้เกิดสังโยชน์ การที่จะละสังโยชน์และข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงการละสังโยชน์นั้นได้

Time index

[00:00] เริ่ม

[05:24] จูฬมาลุงกยสูตร เหตุแห่งอัพยากตปัญหา 10 ประการ

[12:19] ปัญหา 10 ประการที่ไม่ตอบ

[21:51] ปัญหาที่ทรงตอบ

[24:14] ปฏิจจคืออริยสัจ 4

[30:39] มหามาลุงกยสูตร โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5

[36:16] อุบายเครื่องละสังโยชน์

[41:58] มรรคปฏิปทาเครื่องละสังโยชน์

[45:55] รูปฌาน 4

[50:28] อรูปฌาน

[55:43] อินทรีย์ต่างกัน