Sense of Urgency หรือความสลดสังเวช ความสะดุ้ง ความกลัว เป็นเหตุปัจจัยให้บุรุษอาชาไนยหรืออริยบุคคลได้ปฏิบัติธรรมด้วยความพากความเพียรตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด จนกระทั่งสำเร็จเกิดเป็นอรหัตผลขึ้นได้ เปรียบได้กับม้าอาชาไนยที่ถูกฝึกดีแล้ว ยังสามารถฝึกให้ได้เร็วหรือช้าเพื่อตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ฝึกได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

หากยังไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นอรหัตผล ก็ยังคงเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ ด้วยการตั้งความเพียรโดยแยบคาย สมดุล และมีตนส่งไปในแนวธรรมะกล่าวคือ ไม่มากเกินไปจนขึงเครียด ฟุ้งซ่าน หรือไม่น้อยเกินไปจนกลายเป็นความเกียจคร้าน

TStamp

[03:44] ใต้ร่มโพธิบท ว่าด้วย "ม้าอาชาไนย 4 จำพวก"

[05:24] ม้าอาชาไนยจำพวกแรก "เพียงเห็นเงาของปฏัก"

[08:03] ม้าอาชาไนยจำพวกที่สอง "ถูกแทงด้วยปฏักที่ขุมขน"

[09:55] ม้าอาชาไนยจำพวกที่สาม "ถูกแทงด้วยปฏักที่หนัง"

[11:16] ม้าอาชาไนยจำพวกที่สี่ "ถูกแทงด้วยปฏักที่เนื้อ"

[15:55] ปโตทสูตร ว่าด้วยความสังเวชเป็นเหตุให้ปรารภความเพียร

[21:28] เปรียบได้กับเหตุปัจจัยที่ทำให้บุรุษอาชาไนยได้ปรารภความเพียร

[28:35] เห็นทุกข์ด้วยความเข้าใจ โดยมาตามทางมรรคแปด

[37:27] ตั้งความเพียรโดยแยบคายและมีตนส่งไปในแนวธรรมะ จะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้

[40:36] บางครั้งการตั้งความเพียร ก็เกิดจากความกลัว


อ่าน "ปโตทสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

อ่าน "ปโตทสูตร ว่าด้วยปฏักของสารถี" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

ฟัง "ปรับจิตผาสุกได้ แม้ช่วงโควิด" ออกอากาศทาง FM92.5 ในรายการ "ธรรมะรับอรุณ"

ฟัง "การเพ่งอย่างบุคคลอาชาไนย" ออกอากาศทาง FM92.5 ในรายการ "ธรรมะรับอรุณ"

ฟัง "บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ ๔ จำพวก" ออกอากาศทาง FM92.5 ในรายการ "ธรรมะรับอรุณ"

ฟัง "ตอบคำถาม-บุคคลอาชาไนย" ออกอากาศทาง FM92.5 ในรายการ "ธรรมะรับอรุณ"