ในเอพิโสดนี้นำเสนอเรื่องการออกมหาภิเนษกรมณ์ คือ การออกบวช โดยหยิบยกเรื่องหัตถิปาลชาดก ในครั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ออกบวชสร้างบารมีที่เรียกว่า เนกขัมมะบารมี ซึ่งเนกขัมมะเท่านั้นที่จะเป็นทางออกในการเริ่มต้นอะไรดี ๆ เดินตามมาท่ามกลางก็สวยงาม และจบลงได้อย่างงดงามนุ่มนวล

\n\n

ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยชาติเป็นบุตรของพราหมณ์ปุโรหิต ชื่อหัตถิปาลกุมาร แม้ว่าบิดาและพระราชาต้องการให้ขึ้นครองราชย์ แต่หัตถิปาลกุมารได้ปฏิเสธ รวมทั้งน้องชายอีกสามคน จนกระทั่งสุดท้ายบิดามารดา พราหมณ์ปุโรหิตและนางพราหมณ์มณี พระราชาพระมเหสี อีกทั้งประชาชนในเมือง พร้อมทั้งพระราชาของในเมืองอื่นได้บวชตามทั้งหมด จึงนับเป็นการออกบวชที่ยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งการที่จะหลีกออกจากเรือน หลีกออกจากกามไม่ใช่ทำได้ง่าย ๆ เนกขัมมะจึงเป็นหนึ่งในบารมีสิบอย่างที่โพธิสัตว์ต้องสร้างต้องทำ เพื่อให้ได้มีบารมีในการเป็นพระพุทธเจ้า

\n\n

Time index

[04:58] เรื่อง กิงฉันทชาดก

[06:47] ปุโรหิตกดขี่ขูดรีดประชาชน

[17:54] เอาสินบนที่รับมาให้หญิงทรงศีล เกิดเป็นเทวดา

[24:32] กายเปลี่ยนเป็นเปรต เมื่อพ้นเขตวิมาน

[28:26] โพธิสัตว์ออกบวช ติดใจในรสมะม่วง

[45:18] กลางวันพบกับเปรต เกิดความสังเวช ไปอุบัติเป็นพรหม

[48:59] เรื่อง ขัลลาฏิยะเปติวัตถุ

[49:52] ถูกวางยาด้วยความอิจฉา

[52:11] ด้วยบาปและบุญ ตายไปเป็นเวมานิกเปรต ผมสวย

[53:22] เรื่อง มิตตวินทุกชาดก

[55:11] นายมิตตวินทุกะ ถูกลอยแพไปติดเกาะเจอเปรตต่าง ๆ

[56:17] สรุปสาระสำคัญ


อ่าน หัตถิปาลชาดก อรรถกถา หัตถิปาลชาดก ว่าด้วย กาลเวลาไม่คอยใคร

ฟังเนกขัมมะ การหลีกออกจากกาม ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฟัง มหาหังสชาดก ตอนที่ 1ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฟัง มหาหังสชาดก ตอนที่ 2 ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562