เนกขัมมะหนึ่งในอนุปุพพิกถาคือ ทางสายกลางคือ ฌานสมาธิในขั้นต่าง ๆประเด็นคือ การดำริคิดนึกจะหลีกออกจากกามหรือเนกขัมมะสังกัปปะกับการหลีกออกจากกามหรือเนกขัมมะไม่เหมือนกันทีเดียวแค่ตั้งจิตไว้ว่าจะต้องทำสมาธิบ้าง ได้มากบ้างน้อยบ้างฟุ้งซ่านบ้างยังไม่ได้สมาธิเต็มที่แค่อยากจะทำนี่ดีมากแล้ว

..รู้อยู่ว่าเนกขัมมะเป็นทางไปสู่ความสำเร็จรู้อยู่ว่ามรรคแปดทำให้ไปสู่นิพพานพ้นจากความทุกข์ได้แต่จิตทำไมไม่แล่นไป ฝึกสิ ทำให้มาก คือ ใคร่ครวญโดยแยบคายให้เห็นโทษของกามมีมากแต่โทษของเนกขัมมะมีน้อย ประโยชน์ของมันมากจริง ๆทั้งเป็นความสงบระงับเย็นความที่จะดับโทษของกามได้ และยังเป็นไปเพื่อสัมโพธิ

..มาตามทางให้ถูกใช้ปัญญาเป็นยาใส่ไปในจิตใจของเราร่างกายมีแต่จะเสื่อมคิดจะพึ่งหมอพึ่งยา ร่างกายมันมีวันหมดอายุแล้วคุณจะพึ่งอะไรการหลีกออกจากกาม หรือเนกขัมมะเท่านั้นจะเป็นทางออกเป็นที่พึ่งเดียวของเรา..

Time Index

[00:01]เจริญพุทธานุสสติ|พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ทรงดำริออกจากกาม

[08:00]เริ่มใต้ร่มโพธิบท| เนกขัมมะการหลีกออกจากกาม

[12:16]เนกขัมมะคือทางสายกลาง|อุปมาเปรียบเหมือนไม้3ชิ้น

[24:16]ความสุขจากกามเทียบกับเนกขัมมะ

[26:59]ฌาน1

[28:54]ทุกข์ของสมาธิ|มันไม่เที่ยง

[31:51]อานิสงส์ของเนกขัมมะ|ดับโทษของกามได้ความสงบระงับและสัมโพธิความรู้ยิ่งรู้พร้อม

[36:37]โยนิโสมนสิการ|เนกขัมมะสังกัปปะ

[40:10]รู้ว่าเป็นทางแต่ทำไมจิตยังไม่แล่นไป |เพราะยังเห็นโทษของกามไม่มากพอ และอานิสงส์ของการหลีกออกจากกามก็ยังไม่เคยรู้รสเลย

[49:46]ฌาน2 และฌาน3

[51:52]ฌาน 4

[54:12] ความดำริความคิดนึกที่จะออกจากกาม

[59:18]สรุป


ฟัง กามาทีนวกถา โทษของกาม ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฟัง สัคคกถา เรื่องของสวรรค์ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฟัง ทาน เรื่องของทานออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวัน ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฟัง โครงสร้างของสมาธิทั้ง ๙ ขั้น ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563