“เวมานิกเปรต” เรื่องราวของคนที่ได้รับโทษของกามที่มีความต่ำทรามเศร้าหมอง ทำให้ตายแล้วบังเกิดในนรกเดรัจฉานเปรตวิสัยได้ ซึ่งเวมานิกเปรตเป็นหนึ่งในภพของเปรต เรื่องแรกเป็นเรื่องของปุโรหิตคนหนึ่งที่ทำหน้าที่โดยไม่ชอบฉกฉวยเอาประโยชน์ ขูดเลือดขูดเนื้อ รับสินบน วินิจฉัยคดีไม่เป็นธรรม แต่ด้วยเคยรักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่งวัน และเคยให้ทานมะม่วงกับหญิงผู้ถือศีลอุโบสถ เมื่อตายไป ด้วยผลบุญจึงเป็นเทวดาตอนกลางคืน และด้วยผลกรรมจึงเป็นเวมานิกเปรตตอนกลางวัน ใช้เล็บกรีดกินเนื้อของตนเองเป็นอาหาร

“บุญอย่าคิดว่าเล็กน้อยแล้วจะไม่ทำ บาปคิดว่าทำแล้วจะไม่ให้ผล อย่าคิดอย่างนั้น ทำน้อยหรือมาก ไม่ว่าจะบุญหรือบาปให้ผลแน่นอน เป็นคนละบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกัน เพราะฉะนั้นให้อยู่ด้วยความไม่ประมาท พยายามทำความดีอยู่อย่างต่อเนื่อง ความดีบางครั้งไม่ได้ทำได้ง่าย ทำได้ยาก แต่สิ่งที่ทำได้ยากแล้ว มันดี เราควรทำ”

Time index

[04:58] เรื่อง กิงฉันทชาดก

[06:47] ปุโรหิตกดขี่ขูดรีดประชาชน

[17:54] เอาสินบนที่รับมาให้หญิงทรงศีล เกิดเป็นเทวดา

[24:32] กายเปลี่ยนเป็นเปรต เมื่อพ้นเขตวิมาน

[28:26] โพธิสัตว์ออกบวช ติดใจในรสมะม่วง

[45:18] กลางวันพบกับเปรต เกิดความสังเวช ไปอุบัติเป็นพรหม

[48:59] เรื่อง ขัลลาฏิยะเปติวัตถุ

[49:52] ถูกวางยาด้วยความอิจฉา

[52:11] ด้วยบาปและบุญ ตายไปเป็นเวมานิกเปรต ผมสวย

[53:22] เรื่อง มิตตวินทุกชาดก

[55:11] นายมิตตวินทุกะ ถูกลอยแพไปติดเกาะเจอเปรตต่าง ๆ

[56:17] สรุปสาระสำคัญ 


อ่าน อรรถกถา กิงฉันทชาดก ว่าด้วย โทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น

อ่าน อรรถกถา ขัลลาฏิยะเปติวัตถุที่ ๑๐ อรรถกถา ขุททกนิกาย เปตวัตถุ ปฐมวรรค

อ่าน นายมิตตวินทุกะอรรถกถา จตุทวารชาดก ว่าด้วย จักรกรดพัดบนศีรษะ