“กาม” คือ ความกำหนัดยินดีพอใจที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราวัตถุภายนอกที่วิจิตรพิสดารเลิศหรูดูดีนั่นไม่ใช่กามนั่นเรียกว่ากามวัตถุแต่ความเพลิดความพอใจความยินดีในกามวัตถุนั้นเรียกว่ากามเราจะเห็นคุณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องเห็นโทษของมันด้วยเห็นทั้งข้อดีข้อเสียแบบนี้จึงจะมีความรอบคอบมีความรัดกุมมีไหวพริบ มีปฏิภาณ มีปัญญา มีโยนิโสมนสิการอะไรที่จะดีโดยส่วนเดียวไม่มีจะรู้ว่า“โทษของกาม”หนึ่งในอนุปุพพิกถา คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไปตามลำดับเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไร กามที่มันยึดโยงเราทุกทางเป็นอย่างไร

“..กามเปรียบกับเขียงสับเนื้อเปรียบกับท่อนกระดูกเปรียบชิ้นเนื้อที่นกคาบไปเปรียบกับคบเพลิงหญ้าเปรียบกับหลุมถ่านเพลิงเปรียบด้วยของในความฝันเปรียบเหมือนของยืมเขามาเปรียบกับผลไม้บนต้นเปรียบกับรูรั่วของเรือ เปรียบด้วยคลื่น..”

Time Index

[00:39]เจริญภาวนา “พิจารณาอาทีนวสัญญา”

[10:14]เริ่มช่วงใต้ร่มโพธิบท

[14:11]ความหมายของกามอาทีนวะ

[18:01]กามวัตถุ/กิเลสกาม

[24:59]กามมีโทษอย่างไร

[35:22]กามเป็นเหยื่อล่อ เป็นมายา เป็นของลวง

[43:54]เป็นเหตุให้ทำความชั่ว

[48:31]เป็นเหตุให้เบียดเบียนกัน

[54:48]ชื่อของกาม

[57:11]สรุป


อ่าน โปตลิยสูตร (อุปมากาม ๗ ข้อ) พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน "รัฐปาลสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง พ้นโรคกับอาทีนวสัญญา ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563