มหานามสักกสูตรตอบเรื่องสมาธิเกิดก่อนญาณเกิดทีหลัง แยกเป็นในระดับของเสขะ และอเสขะ ในสมาธิมีทั้งปัญญา และศีลเป็นมาตามลำดับ ญาณเป็นส่วนของอรหันต์ ในนิคัณฐสูตรว่าด้วยการสิ้นกรรมที่แตกต่างกัน ในคำสอนนี้ศีลสมาธิปัญญาเป็นปฏิปทาเพื่อความสิ้นกรรม ในนิเวสกสูตรควรชักชวนคนใกล้ชิดให้มีศรัทธาที่หยั่งลงมั่นในพุทธธรรมสงฆ์ ที่เมื่อมีแล้วจะไม่แปรเปลี่ยนไปในภพที่ต่ำ และการมองความสัมพันธ์ไปถึงการมีศีลเข้ามาเกี่ยวก็จะเป็นได้ถึงโสตาปัตติยังคะสี่ ในภวสูตรทั้ง 1 และ 2 ว่าด้วยการเกิดแห่งภพทั้ง 3 มีความต่างกันตรงที่เปลี่ยนจากวิญญาณมาเป็นเจตนา สุดท้ายสีลัพพตสูตรให้พิจารณาว่าถ้าเสพสิ่งใดแล้วอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมเพิ่มหรือลด

"มหาภูต ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ อาจกลายเป็นอย่างอื่นได้ แต่พระอริยสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ไม่พึงแปรเป็นอย่างอื่นได้เลย" 

Time index

[06:51] มหานามสักกสูตร ว่าด้วยเจ้ามหานามศากยะ

[14:52] นิคัณฐสูตร ว่าด้วยนิครนถนาฏบุตร

[23:10] นิเวสกสูตร ว่าด้วยการชักชวนให้ตั้งมั่นในฐานะ

[39:44] ปฐมภวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพ สูตรที่ 1 และทุติยภวสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งภพ สูตรที่ 2

[47:30] สีลัพพตสูตร ว่าด้วยผลแห่งศีลและวัตร


อ่าน ""พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐-๗ หน้า ๒๗๕ - ๓๒๐""