“ตักการิยชาดก” เรื่องราวที่ปรารภพระโกกาลิกะ ที่ในอดีตชาติเป็นปุโรหิต ส่วนพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ ชื่อตักการิยมาณพ เป็นลูกศิษย์ของปุโรหิต โดยปุโรหิตได้สร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยว่าวาจาของตัวเอง เกือบจะถูกฆ่าพลีกรรม โชคดีที่ตักการิยมาณพช่วยไว้ได้

แต่ในสมัยพุทธกาลนั้น พระโกกาลิกะได้ผูกอาฆาตว่าร้ายต่อพระอัครสาวกทั้งสอง แม้พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามแล้วถึงสามครั้ง ทำให้ต่อมาผิวหนังของพระโกกาลิกะเกิดเป็นตุ่มทั่วตัวโตเท่าผลมะตูม เมื่อแตกน้ำเหลืองและเลือดไหลโทรมกาย ตายแล้วบังเกิดในนรก 

ชาดกเรื่องนี้ เป็นคติสอนใจว่า การพูดต้องรู้จักเวลาที่เหมาะสม เรื่องจริงบางทีก็ไม่ควรพูด ถ้าพูดแล้วทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเสียดสีกัน ในเรื่องของสัมมาวาจานั้น เราต้องมีความละเอียดลึกซึ้งรอบคอบ จะทำให้ชีวิตดีงาม พ้นจากภัยมีความสุขขึ้นมาได้

Time index

[02:38] เริ่มเรื่อง

[09:56] พระโกกาลิกะผูกอาฆาตว่าร้ายพระอัครสาวกทั้งสอง

[16:24] พระพุทธเจ้าเตือนพระโกกาลิกะ

[18:59] อาจารย์เป็นพรหมมาตักเตือน

[20:37] ตายไปประทุมนรก

[21:28] พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องตักกาลิยชาดก

[22:52] ปุโลหิตออกอุบายฆ่าชู้

[31:20] ตักการิยมาณพ เล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ปุโรหิตอาจารย์ฟัง

[52:54] ตักการิยะมาณพ ช่วยปุโรหิตอาจารย์ได้

[56:26] สรุป


อ่านตักการิยชาดก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

อ่าน อรรถกถา ตักการิยชาดก ว่าด้วยการพูดดีเป็นศรีแก่ตัว

อ่าน เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ๒๕