กกจูปทสูตรอุปมาด้วยเลื่อยเป็นพระสูตรที่ปรารภพระโมลิยผัคคุนะที่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเกินเวลาครั้นถูกภิกษุบางรูปติเตียนท่านได้แสดงความขัดเคืองพระผู้มีพระภาคจึงทรงเรียกมาตักเตือน และให้โอวาทว่า"จิตของเราจักไม่แปรผันเราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบ และจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะเราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์..เป็นมหัคคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าอันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่"แม้ผู้อื่นจะพูดอย่างไรก็ตามทรงให้อุบายระงับความโกรธคือหนักแน่นเหมือนแผ่นดินว่างเหมือนอากาศเย็นเหมือนแม่น้ำอ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมวและอดกลั้นแม้อวัยวะจะถูกเลื่อย

ส่วนวัมมิกสูตรว่าด้วยปริศนาจอมปลวกนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ปัญหา15 ข้อของพระกุมารกัสสปะ

Time index

[02:36] กกจูปมสูตร

[04:20] เตือนพระโมลิยผัคคุนะที่โกรธ

[09:58] ประโยชน์ของการฉันอาหาร

[13:42] นางเวเทหิกาบันดาลโทสะ

[21:00] อุบายระงับความโกรธ

[32:49] โอวาทอุปมาด้วยเลื่อย

[35:09] วัมมิกสูตร ปริศนาจอมปลวก

[40:22] พระกุมารกัสสปะ

[49:24] คำตอบปลวก


อ่าน กกจูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อย พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน “วัมมิกสูตร ว่าด้วยปริศนาจอมปลวก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒