เรื่องสวรรค์ หนึ่งในอนุปุพพิกถา ธรรมที่แสดงไปตามลำดับ ที่ที่มีความสุขมากกว่าโลกมนุษย์มาก ๆ ที่เมื่อได้ฟังเอพิโสดนี้แล้ว จะมีความเข้าใจว่า สวรรค์เป็นแบบนี้ เหตุปัจจัยที่จะทำให้ไปเป็นเทวดาเป็นแบบนี้ ไม่ได้ยาก! ให้ทาน รักษาศีล เจริญเทวตานุสสติ ทำจิตให้เลื่อมใส และการทำบุญในเนื้อนาบุญ ทำน้อยได้มากยิ่งทำมากยิ่งได้มากขึ้นไปอีก

ที่สำคัญความเป็นเทวดา สามารถเป็นได้ตั้งแต่เป็นมนุษย์โลกนี้ ด้วยคุณธรรม มีศีล มีจาคะ มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ก็เป็นเทวดาเดินดิน อยู่บนพื้นดิน มีความสุขเกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ต่อให้เทวดาและภพหน้าไม่มีจริง หรือถ้าเทวดาและภพหน้ามีจริง ความสุขของเทวดาบนสวรรค์นั้น ก็เทียบไม่ได้เพียงส่วนเสี้ยวของภูเขาหิมาลัยกับหินก้อนเท่าฝ่ามือที่เป็นความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิ ฟังแล้วให้มีความมั่นใจว่า ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า มีสวรรค์เป็นที่ไปและที่สูงกว่านั้นยังมีอีก

Time Index

[00:26]เจริญเทวตานุสสติ

[06:28]เกริ่นนำเข้าเรื่องของสวรรค์สัคคกถา

[09:02]ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิ

[19:20]เปรียบเทียบกับความสุขของเทวดา

[24:48]อายุของเทวดา

[29:57]ความทุกข์ของเทวดา

[35:12]การตายของเทวดา

[41:01]คุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาและเทวตานุสสติ

[45:05]เปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมของมนุษย์กับเทวดา

[49:26]เทวดาที่เป็นมารมีมิจฉาทิฏฐิ

[53:54]สรุป


อ่าน อิ ต ถิ วิมาน วัตถุ อรรถกถา ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ ปิฐวรรคที่ ๑

อ่าน "เรื่องอังกุรเทพบุตร" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ ๒๔

อ่าน "เรื่อง เทวดากับหนอน" หนังสือ นิทานเซ็น มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม เล่าโดยท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม ณ หอประชุมคุรุสภา พุทธศักราช ๒๕๐๕

ฟัง “มัฏฐกุณฑลี” ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558