สัลเลขสูตรว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสกล่าวถึงอุปกิเลสอยู่หลายนัยโดยนำมาจากวัตถูปมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าที่เปรียบกับการนำผ้าที่สกปรกมาซักล้างให้สะอาดได้เหมือนการทำความสะอาดจิตของเราที่นัยแห่งจิตน้อมไปทางไหนจิตของเราจะน้อมไปทางนั้นทางไม่ดีมีตรงไหนจะหลีกเลี่ยงจากความไม่ดีจากความชั่วได้มีช่องทางหลีกเลี่ยงได้อยู่มีความชั่วทางไหนทางที่จะนำไปสู่ความดีเป็นกุศลธรรมให้ถึงความดับเย็นให้ถึงความเจริญมีอยู่ทางหนึ่งเสมอทางนี้คือทางที่ประกอบด้วยองค์อันประเสริฐ8อย่างนั่นเอง

ทั้ง2 พระสูตรมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันในส่วนที่เป็นอกุศลธรรมที่แยกแยะแจกแจงไว้ตามนัยของการขูดเกลาบ้างตามนัยของการทำความสะอาดบ้างเป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเมื่อเห็นตัวอย่างของการทำไม่ดีสิ่งนั้นสามารถนำมาพิจารณาใคร่ครวญโยนิโสจะทำความดีให้เกิดขึ้นได้

Time index

[03:29] สัลเลขสูตร

[05:29] รูป/อรูปฌาน 4

[12:10] ว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลา

[19:16] จิตตุปบาท

[20:10] ว่าด้วยทางหลีกเลี่ยงความชั่ว

[26:39] ธรรมนำบุคคลไปสู่ความเจริญ

[27:26] อุบายเพื่อความดับสนิท

[36:21] ปฏิจจะ | ธรรม 3 ประการ

[40:08] วัตถูปมสูตร


อ่าน สัลเลขสูตร ว่าด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน วัตถูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาข้อด้วยผ้า พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน อภัพพสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต